Welcome

Disclaimer:

 

"Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, slogans, domeinnamen en merknamen (gezamelijk “Merken”) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle Merken die in het internetaanbod worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, vallen onbeperkt onder de bepalingen van het bijbehorende geldende handelsmerkrecht en de eigendomsrechten van de daarbij geregistreerde eigenaar. Kurt Van De Velde Company heeft geen enkele interesse tot eigendom van Merken, andere dan de zijne."

 

Foto’s en afbeeldingen gebruikt op de website www.dovel.be (eigendom van KVDV company - damstraat 52/0001 - 9070 Destelbergen) kunnen afwijken van het originele. De afbeeldingen en foto’s zijn dus niet bindend.  

 

Teksten, foto's, illustraties en gegevens  mogen niet gekopieerd, nog aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd of gebruikt worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van KVDV company (kurt Van de Velde)

 

De prijzen op de website zijn richtprijzen. De prijzen zijn onder voorbehoud, uitputting voorraad en eventuele drukfouten. De prijzen zijn inclusief btw en inclusief recupel

 

We zijn GEEN online shop, en verkopen NIET op afstand. Verkochte goederen worden niet teruggenomen, of omgeruild. Alle bestellingen geplaatst via email : info@dovel.be, of telefonisch op 09 3558014 - 0477 840 893, zijn AF TE HALEN op ons bureel te 9070 destelbergen - damstraat 52/0001 - Belgium.

In onderlinge afspraak, leveren we wel aan huis , hetzij met eigen transport, externe transport, en op kosten van de koper (klant)

 

 

GDPR - Nieuwe privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese wet op de privacy van start, om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen (GDPR) 

 

PRIVACYVERKLARING

KVDV company bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt hetzij via email of geschreven bestelbon bij ons ter plaatse op kantoor (naam en adres, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand.

 

De gegevens worden gebruikt voor leveringen, planning, afspraak met u als klant,  het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten, opmaak administratieve documenten , zoals factuur, bestelbon

Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen.

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN

 

 

1.    Erkenning van onze voorwaarden

 

       Al onze verkopen en eventuele aannemingen worden door deze leverings-, betalings- en ver­koopvoorwaarden beheerst. De verkoper acht deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. De algemene voorwaarden van een medecontractant zijn voor ons niet bindend, zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, en tenzij wij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben.

 

2.    Totstandkoming overeenkomst

 

       Enkel de door ons ondertekende orderbevestiging is bindend. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden, vermeld op de be­stelbon en/of facturen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al wor­den deze naderhand medegedeeld. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door ons. Het begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschiedt. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de ver­koper, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon, die ons hiertoe kan verbinden.

 

3.    Verantwoordelijkheid

 

       Alle inlichtingen die de verkoper verschaft met betrekking tot de aangeboden of verkochte koopwaar worden te goeder trouw medegedeeld volgens de aanwijzingen die hij van de fabrikant, producent of leverancier heeft bekomen. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verkeerde inlichtingen die hij zou medegedeeld hebben.

       De door de verkoper verstrekte garantie kan nooit ruimer zijn dan deze welke gegeven wordt door de fabrikant, producent of leverancier. In elk geval is de garantietermijn beperkt tot 6 maanden na levering, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij vastgesteld defect dient de koper de goederen terug te brengen naar Damstraat 52/0001 - 9070 Destelbergen Belgie en in originele verpakking en met kopie van de factuur, zoniet behoudt de verkoper het recht deze niet te aanvaarden. De verkoper kan uitsluitend een middelenverbintenis aangaan om het vastgestelde defect te doen herstellen of een conforme zaak aan te bieden volgens hetgeen hij kan bekomen bij de fabrikant, producent of leverancier. De verkoper kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor niet herstelling of het niet aanbieden van een conforme zaak. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor vertraging bij herstelling of vervanging te wijten aan de fabrikant, producent of leverancier, onverminderd wegens overmacht of onvoorzienbare gebeurtenissen, onder meer in het bijzonder bij faillissement, gerechtelijk akkoord, enzovoort. Alle door de fabrikant, producent of leverancier aangerekende kosten zullen doorgerekend kunnen worden aan de koper. De koper zal in geen geval ontbinding van de koop of schadeloosstelling kunnen bekomen van de verkoper. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval te worden gemeld binnen de 5 dagen na de ontdekking ervan en dienaangaande zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

 

4.    Annulering

 

       Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren.Zij is slechts geldig, mits schriftelijke aanvaarding door ons. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

       De klant verklaart zich akkoord dat deze vergoeding aan hem zal worden gefactureerd en dat op deze facturatie eveneens de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

       Deze bepaling is eveneens integraal toepassing ingeval van gedeeltelijke annulering.

 

5.    Levering

 

       De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon.

       De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

       Vertraging in de uitvoering kan enkel aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst mits, na het verstrijken van de normale of bedongen leveringstermijn, wij bij ter post aange­tekende brief in gebreke zijn gesteld en wij binnen de maand aan die sommatie niet hebben voldaan.

       In het geval van stopzetting van de levering door bedrijven die ons van goederen en/of diensten voorzien, en dit wegens overmacht of andere onvoorzien­bare gebeurtenissen, worden wij ontslaan van de verplichting tot levering voor de duur der stoornis­sen en in volle omvang der uitwerkselen ten gevolge dezer stoornissen.

 

6    Opdrachten – intellectuele eigendomsrechten - eigendomsvoorbehoud

 

       De opdrachtgever die ons een opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd.  Hij draagt gebeurlijk al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

       De klant verklaart te weten dat alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom ten allen tijde door ons behouden blijven en de klant verklaart dienaangaande te weten dat in geval van inbreuk een procedure in rechte mogelijk is op grond van de wettelijke bepalingen aangaande de bescherming van intellectuele eigendom en oneerlijke mededinging. Geleverde goederen blijven onze exclusieve eigendom en wij behouden ons het recht voor deze terug te nemen op kosten van de klant, zonder dat vergoeding van onzentwege kan verschuldigd zijn. In geval van vervreemding door de klant vooraleer betaling is geschied zal de klant gehouden zijn ons schadeloos te stellen, in welk geval de schadeloosstelling tenminste gelijk is aan de waarde van het geleverde, onverminderd de vergoeding van andere door ons geleden schade.

 

7.    Betalingen

 

       Onze facturen zijn contant of zo deze vermeld is op de vermelde vervaldag betaalbaar op onze zetel of op onze bank- of postrekeningen.

       De facturen welke op hun vervaldag niet betaald worden, zullen, en dit zonder enige aan­maning of ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlintrest van 1 % per maand.

       Bij niet-betaling der factuur is de klant - zonder enige ingebrekestelling - naast de verwijlintresten een verhogingsbeding, bepaald zijnde ten titel van forfaitaire schadevergoe­ding, verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag en dit alles met een minimum van 100 eu.

       Niet-betaling door de klant van een factuur op vervaldag verleent ons het recht alle met de klant nog lopende overeenkomsten éénzijdig en zonder schadevergoeding te verbreken en maakt bovendien alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar.

       Tevens blijven alle geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst ont­stane vordering.

       Wanneer de koper-cliënt in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave van de goederen verlangen, zonder in rechte te moeten optreden.

       Bij teruggave van de goederen worden onze kosten in minderwaarde in mindering gebracht.

 

    8.    Goederen - risico

 

           Alle verzonden goederen reizen op risico van de klant, zelfs wanneer de verzending franco geschiedt.

 

    9.    Klachten

 

           Alle klachten, in het bijzonder betreffende de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit - of klachten van welke aard ook - moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of diensten schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van een aangetekend schrijven.

           Ingeval van klacht binnen de vooropgestelde termijn en conform de voorziene vorm, staat het ons vrij de vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder enige schadevergoeding ter zake.

 

   10   De prijzen

 

           Onze prijzen gelden voor betaling contant, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij schriftelijk anders wordt bepaald.

           Onze prijzen zijn berekend op de vervoerstarieven, douanerechten en kosten in- en uitvoer­taksen, verzekeringspremie en zo meer, welke van kracht zijn bij het afsluiten van de overeenkomst.

           Elke verhoging van die factoren en alle om het even welke neventaksen, en zo meer, welke de koopwaar voor haar aankomst (bestemming) bezwaren - en zich na het afsluiten van de koop voordoen - vallen ten laste van de klant. In geval na bestelling en voor levering de BTW – voet wordt gewijzigd zullen de prijzen vermeld op de bestelbon aan de nieuwe voet worden aangepast.

 

   11.   Juridische bevoegdheid

 

           Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd de Recht­banken van het gerechtelijk arrondissement te Gent.

           Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland, worden uitsluitend berecht door de Belgische Rechtbanken, inzonderheid de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Gent - en tevens zal het Belgisch recht exclusief heersen over alle tussen onze firma en derden opgenomen verbintenissen.

 

 

Waarom kiezen voor ons.

 

Directe communicatie van mens tot mens.

Kernassoriment - veel bekende merken aan scherpe prijzen + maatwerk

We scheiden het kaf van het koren, en u krijgt kwaliteit en service.

Promoties die kunnen tellen.

 

Vakkennis, weten waarover we praten. Creativiteit en innovatie. Denken en handelen buiten wat de industrie ons opdringt. 

Meer voor minder geld aanbieden. Sinds 1996 zijn we een vaste waarde !